Register | Login

ศูนย์บริการแก้ปัญหาการให้รหัสโรคและหัตถการ

เนื่องจากกระบวนการให้รหัส ICD มิใช่เป็นการเทียบคำวินิจฉัยโรคออกมาเป็นเป็นรหัส แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยตามแนวทางการจัดกลุ่มโรคและเลือกรหัสให้ถูกต้องกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย รวมถึงมีมาตรฐานการให้รหัสโรคให้ตรวจสอบด้วยบางครั้งผู้ให้รหัสอาจพบปัญหาไม่มั่นใจในการเลือกใช้รหัส ต้องขอคำปรึกษาจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการให้รหัส

ดังนั้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการแก้ปัญหาการให้รหัสโรคและหัตถการผ่านเว็บไซท์นี้ขึ้น เพื่อให้การจัดการตอบปัญหาดังกล่าวเป็นระบบ มีการตรวจสอบ และตอบปัญหา ซึ่งจะทำให้คำตอบมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น สามารถนำไปให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพต่อไป

*เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตอบปัญหาการให้รหัสโรค กรุณาทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ

Copyright ©2012 All rights reserved.