/Faq

Specialty Name
ไม่ระบุ

Faq q
ปี 60 นี้ จะมีการอบรม Advance ICD 10 for 2016 ไหมคะ

Faq a
จะมีจัดขึ้นในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการอบรม Basic ICD-10 รุ่นที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้นไปค่ะ