/Faq

Specialty Name
สูตินรีเวชศาสตร์

Faq q
ผู้ป่วยเพศหญิงอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ มาอุดฟันตามนัด ทันตแพทย์ให้การรักษาด้วยการอุดฟัน ให้รหัสวินิจฉัยเป็น K02.1 ร่วมกับ O99.6 ถูกต้องหรือไม่ครับ

Faq a
รหัสขึ้นกับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรถึงมารับบริการ แพทย์ต้องวินิจฉัยโรคถึงจะได้รหัส