คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
675 อายุรศาสตร์

Myocardial bridge คือ... ICD-10 จัดกลุ่มอยู่ในหมวดไหนครับ

Myocordid bridge เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดของหัวใจตีบแต่กำเนิดโดยมีหลอดเลือดเข้าไปใน myocardium ที่มีการตั้งตัวผิดปกติอยู่ในรหัสหมวด congenital Malformation รหัส Q24.5 Malformation of coronary vessels

674 อายุรศาสตร์

ผู้ป่วย Pneumonia มีภาวะ Acute respiratory failure , on ventilator จากรพ. ก ส่งต่อมายัง รพ.ข ที่ รพ.ข on ventilator ต่อ ยังต้องให้ J960 Acute respiratory failure หรือไม่คะ

ภาวะ Acute respiratory failure ยังคงมีอยู่ เนื่องจากยัง on ventilator จึงให้รหัส J96.0 ได้

673 อายุรศาสตร์

การตรวจ ABI ( Ankle brachial index ) (การตรวจภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลาย)
รหัส ICD-9 คือรหัสอะไร

ไม่มีรหัส ICD-9-CM

670 อายุรศาสตร์

ผู้ป่วยทานยา Tramadol + Dimetapp + น้ำอัดลม ประมาณ 2 ชั่วโมง มีอาการเวียนศีรษะ ใจสั่น ชาตามตัว มือเท้าเย็น แพทย์ Dx.Drug intoxication ควรให้รหัสโรคอย่างไรคะ

R42 Dizziness and giddiness ตามด้วย รหัส Y43.0 , Y45.0

669 อายุรศาสตร์

Known case HIV มาด้วย progressive paraparesis ทำ MRI T,L,S spine พบ lesion ที่ T1-3 level สงสัย TB Myelitis ddx HIV myelopathy จะเขียนการวินิจฉัยยังไงครับ

B20.9 ตามด้วย G04.9