คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
594 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วยหญิง อายุ 38 ปี เป็น CA breast หลังทำ MRM แพทย์ plan จะรักษาต่อด้วย aromatase inhibitor แพทย์จึงทำให้เป็นภาวะ menopause ก่อน เพื่อที่จะใช้ aromatase inhibitor ได้ แพทย์สรุปโรคดังนี้ Pdx. Ovarian ablation , Comor. CA breast with Hx.DVT Proc. Lt.O , Rt.SO ขอถามว่า Ovarian ablation ให้รหัสอะไรคะ เพราะเปิดใน Alphabetic index of disease แล้ว ไม่พบคำนี้ สอบถามแพทย์แล้ว แพทย์บอกว่ามาทำให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ menopause ก็ไม่ทราบว่าจะ diag ว่าอะไรถึงจะถูกต้อง

Ovarian ablation เป็นหัตถการ มิใช่การวินิจฉัยครับ

591 สูตินรีเวชศาสตร์

induction labor ให้รหัสอะไรคะ

Induction of labor เป็นหัตถการ มีเฉพาะรหัสหัตถการ เปิด index ได้ทั้ง ICD-9-CM และ ICD-10-TM ลองเปิดสิครับ

590 สูตินรีเวชศาสตร์

แพทย์ สรุป Pdx. septic abortion
Sdx. UTI septic shock acute renal failure.
ต้องให้ Pdx. O06.- Sdx. O08.0 O23.4 แล้ว สามารถให้ O08.0 กับ O08.4 จาก renal failure ร่วมกันได้หรือไม่คับ...หรือต้องให้ อย่างไรครับ

ถ้าแพทย์สรุปว่า septic abortion แปลว่าการแท้งเกิดในระหว่าง admission นี้
รหัสโรคหลักคือ O06.5 รหัสนี้ครอบคลุม septic shock แล้ว

รหัส O08.- ใช้ในกรณีการแท้งเกิดขึ้นก่อนรับไว้ครั้งนี้ครับ

UTI ให้รหัส O23.4;
ARF ให้รหัส O99.8 + N17.9

589 สูตินรีเวชศาสตร์

second trimester bleeding ให้รหัสอะไรครับผม

ให้รหัสตามสาเหตุ ถ้าแพทย์ไม่ระบุว่าเลือดออกจากเหตุใด ควรให้รหัสเดียวกับ antepartum hemorrhage คือ O46.-

588 สูตินรีเวชศาสตร์

เด็กแรกเกิด แรกคลอดไม่ร้อง ปลายมือปลายเท้าเขียว หายใจเบาๆ จึงกระตุ้น PPV + compression แพทย์ วินิจฉัย acute respiratory failure และหัตถการ positive pressure ventilation และ chest compression และควรให้ รหัส ICD 9 อะไรดีครับ

รหัส ICD-9-CM ของ non-invasive PPV คือ 93.90 เปิด index ก็เจอ