คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
645 ไม่ระบุ

NAR=Non allergic rhinitis ให้รหัสอะไรจ๊ะ

J31.0

644 ไม่ระบุ

โรคต่อไปนี้ในผู้สูงอายุ ให้รหัสอะไรครับ
1. chronic subdural hematoma
2. subdural hygroma

I69.2 , D18.1 เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่สูงอายุ

639 ไม่ระบุ

Pityrosporum Folliculitis เหมือน Malassezia furfur หรือไม่ ให้รหัส B36.0 Pityriasis versocolor หรือควรให้รหัสอะไรครับ

Pharyngeal diphtheria ลักษณะรอยโรคเป็น Folliculitis เกิดจากเชื้อ Malassezia furfur เหมือนกัน ให้รหัส B36.0 Pharyngeal diphtheria ถูกต้องแล้ว ตามด้วย รหัส L73.8 Other specified follicular disorders

638 ไม่ระบุ

วินิจฉัยCPM overdose ส่วนComorbid เป็น severe depressive episode without psychotic symptoms, suicidal ideation และใส่external cause เป็นX64.99 อยากทราบว่า suicidal ideationจำเป็นต้องใส่เป็น comorbid ด้วยหรือไม่คะ ซ้ำซ้อนกับexternal cause หรือไม่คะ

ไม่จำเป็นต้องลงรหัส suicidal ideation เพราะระบุใน external cause แล้ว

628 ไม่ระบุ

canalith repositioning procedure ให้รหัสหัตถการอะไรจ๊ะ

ไม่มีรหัสตรงๆ สำหรับหัตถการนี้ ใช้รหัส 99.99 Other miscellaneous procedures