คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
5 อายุรศาสตร์

Hypertensive urgency ให้รหัสอะไร

ให้รหัส I10 Essential (primary) hypertension ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ Hypertensive urgency

4 อายุรศาสตร์

แพทย์วินิจฉัย Principal diagnosis Hyperglycemia Comorbidity Diabetes mellitus type 2 ให้รหัสอะไร

Principal diagnosis E11.9 Diabetes mellitus type2 without complication เนื่องจาก hyperglycemia เป็นอาการของโรคเบาหวาน จึงไม่ต้องลงรหัสให้รหัสเฉพาะ E11.9 เท่านั้น เป็น principal diagnosis (standard coding guideline 2011 หน้า 86)

3 อายุรศาสตร์

แพทย์วินิจฉัย Principal Diagnosis Wet gangrene comorbidity chronic arterial occlusion Diabetes mellitus type 2 ให้รหัสอะไร

E11.5 Diabetes mellitus type 2 with peripheral circulatory complications เพียงรหัส เดียว (standard coding guideline 2011 หน้า 87)

2 อายุรศาสตร์

Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications ต้องมี complication กี่ตัว ถึงใช้ E11.7 ได้ และ complication ที่ว่า คือ ดังต่อไปนี้ ใช่ หรือไม่ with renal complications with ophthalmic complications with neurological complications with peripheral circulatory complicationsจะใช้ .7 หรือใช้ ตาม .2.3.4 หรือ .5 และตามด้วยรหัส * ด้วยใช่หรือไม่

มี complication 2 อย่าง หรือมากกว่า ลงรหัส E11.7 ตามด้วยรหัส * (ดอกจัน) ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ต้องลงรหัส E11.2, E11.3, E11.4 หรือ E11.5 อีก) (ตามตัวอย่างที่ 4-4 Standard coding guideline 2011 หน้า 88)

1 อายุรศาสตร์

รหัสหัตถการการใส่ Tenckoff catheter และการทำ CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis)ให้รหัสใด

การใส่ Tenckoff catheter ให้รหัส 54.93 Creation of cutaneoperitoneal fistula และการทำ continuous ambulatory peritoneal dialysis ให้รหัส 54.98 peritoneal dialysis (Standard coding guideline 2011 หน้า 265)